Shodan Kihon Waza

Suwari Waza

01_Nukite
02_Atemi (Kasumi No-To)
03_Hiza Gatame
04_Hiki Otoshi
05_Aiki Nage
06_Kote Gaeshi
07_Gassho Dori
08_Ude Osae Dori
09_Mune Osae Dori
10_Uchi Komi Dori

Hantachi Waza

01_Yoko Katate Osae Dori
02_Yoko Morote Osae Dori

Tachi Waza

01_Shuto Zeme
02_Shuto Zeme Otoshi
04_Atemi (Kasumi No-To, Uto No-To)
05_Hiki Otoshi
06_Aiki Nage
07_Kote Gaeshi Dori
08_Gassho Dori
09_Ude Osae Dori
10_Mune Osae Dori
11_Ude Mune Osae Dori
12_Uchi Komi Dori
13_Uchiro Zeme Otoshi
14_Kubi Jime Nage
15_Uchiro Kubi Jime Nage

Hanbo Waza

01_Nukite Dori
02_Uchi Komi Dori Nage
03_Uchi Komi Shihon Nage
04_Hara Gatame Nage
05_Hara Jime Otoshi
06_Kubi Jime Gatame
07_Yoko Otoshi
08_Yoko Men Shihon Nage
09_Yoko Gaeshi Otoshi
10_Ude Maki Dori
11_Hara Dori Gakun
12_Yoko Kubi Jime Dori

Nidan Kihon Waza

Sandan Kihon Waza

Suwari Waza

01_Kawa Semi
02_Ude Osae Dori
03_Mune Osae Dori
04_Uchi Komi Dori
05_Kote Gaeshi Dori
06_Gassho Dori
07_Kote Dori

Hantachi Waza

01_Mae Ryote Osae Dori

Tachi Waza

01_Kawa Semi
02_Maki Komi Dori
03_Aya Dori
04_Shuto Jime
05_Koto Gaeshi Dori
06_Gassho Dori
07_Ude Osae Dori
08_Mune Osae Dori
09_Uchi Komi Dori
10_Sakaki Gaeshi
11_Kude Gatame Omote
12_Kude Gatame Ura
13_Kote Dori
14_Uchi Komi Kote Dori
15_Mune Osae Kote Dori
16_Shiho Nage
17_Ushiro Shiho Nage

Suwari Waza

01_Ude Osae Dori
02_Mune Osea Dori
03_Uchi Komi Dori
04_Kote Gaeshi Dori
05_Ryote Osae Aya Dori
06_Gassho Dori
07_Tsukimi Dori

Hantachi Waza

01_Yoko Katate Osae Dori
02_Yoko Morote Osae Dori
03_Ushiro Gyaku Kubi Jime Dori

Tachi Waza

01_Emon Dori
02_Ushiro Emon Dori
03_Ude Osae Dori
04_Mune Osae Dori
05_Kote Gaeshi Dori
06_Ryote Osae Aya Dori
07_Gassho Dori
08_Uchi Komi Dori
09_Tsukimi Dori
10_Kata Mune Osae Mochi Mawari
11_Ryote Mochi Mawari Dori
12_Mae Obi Hiki Dori
13_Ushiro Obi Hiki Dori
14_Ushiro Zeme Dori
15_Ushiro Nukite Dori
16_Ushiro Kubi Jime Nage
17_Tanto Dori
18_Nuki Uchi Dori

Yondan Kihon Waza

Suwari Waza

01_Ude Osae Dori
02_Mune Osae Dori
03_Kote Gaeshi
04_Emon Dori

Hantachi Waza

01_Yoko Dori
02_Yoko Nini Dori

Tachi Waza

01_Mune Osae Dori
02_Uchi Komi Dori
03_Ushiro Zeme Dori
04_Ushiro Nukite Dori
05_Yoko Men Uchi Dori
06_Oi Kake Dori
07_Hei Ko Dori
08_Kote Gaeshi Dori
09_Tanto Dori
10_Nuki Uchi Dori